Diensten

U kunt bij Karel Consultancy terecht voor de volgende diensten:

Programma- en Projectmanagement

Er is sprake van een succesvol pro­gram­ma of pro­ject als alle stake­holders te­vre­den zijn met het re­sul­taat.

Af­han­ke­lijk van de stake­holder be­te­kent dat steeds iets an­ders. De op­dracht­ge­ver wil graag de ver­we­zen­lij­king van zijn doel zien te­gen een goe­de ba­ten/las­ten ver­hou­ding. De ge­brui­ker wil graag pro­duc­ten krij­gen, die ge­schikt zijn voor het doel (fit for use). De le­ve­ran­cier wil graag een goed ren­de­ment van de in­ge­zet­te mid­de­len. En last but not least wil­len de pro­ject­me­de­wer­kers graag met een goed gevoel te­rug­ke­ren naar hun werk­plek.

Voor het managen van deze (schijn­baar te­gen­strij­di­ge) be­lan­gen is Karel Con­sul­tan­cy een goe­de keu­ze als u zich géén zor­gen over de­ze tra­jec­ten wilt ma­ken. Een hel­de­re spe­ci­fi­ca­tie van het re­sul­taat, een haal­ba­re plan­ning, a­de­quaat om­gaan met het krach­ten­veld van ac­to­ren en fac­to­ren en dui­de­lij­ke rap­por­ta­ges zijn ken­mer­ken van de aan­pak.

De klus wordt voor u ge­klaard en u bent ge­du­ren­de de ge­he­le loop­tijd 'in control'.

Consultancy

Als on­af­han­ke­lijk en er­va­ren con­sul­tant kan ik u van dienst zijn bij het be­ge­lei­den van ver­an­der­vraag­stuk­ken die be­trek­king heb­ben op uw in­for­ma­tie-ar­chi­tec­tuur.

Deze ver­an­der­vraag­stuk­ken kun­nen zich uit­strek­ken op prak­ti­sche ter­rei­nen, bij­voor­beeld het ver­vaar­di­gen van een pro­ject-start-ar­chi­tec­tuur, als op aan­ge­le­gen­he­den op lange(re) ter­mijn zo­als het op­zet­ten van een ge­heel nieu­we in­for­ma­tie­voor­zie­ning op het ge­bied van uw be­drijfs­pro­ces­sen en op het ge­bied van uw ge­ge­vens-huis­hou­ding.

Coaching & Training

Karel Consultancy is ge­li­eerd aan het op­lei­dings­bu­reau Centiment en ver­zorgt on­der de­ze vlag trai­nin­gen op ge­bied van Pro­ject­ma­na­gement, ge­richt op Stuur­groep­le­den, Op­dracht­ge­vers, Pro­ject­ma­na­gers en Pro­ject­me­de­wer­kers.

Centiment is een on­der­ne­ming die zich be­geeft op het snij­vlak van trai­ning, coa­ching en be­ge­lei­ding. Cen­ti­ment doet dit van­uit een prag­ma­ti­sche en prak­tisch bruik­ba­re be­na­de­ring: the­o­rie is goed, prak­tijk is be­ter! Cen­ti­ment geeft u niet slechts een the­o­re­tische trai­ning, maar werkt daad­wer­ke­lijk aan uw prak­ti­sche vak­be­kwaam­heid. Cen­ti­ment voor­ziet u van een stuk ge­reed­schap waar­mee u in de prak­tijk on­mid­del­lijk aan de slag kunt.

Centiment be­reikt dat door de trai­nin­gen te ba­se­ren op ja­ren­lange er­va­ring en op de toe­pas­sing van deze er­va­rin­gen in de prak­tijk. Hier­mee heeft Cen­ti­ment het juis­te ge­voel voor re­a­li­teit. Dit juis­te ge­voel voor re­a­li­teit is de ba­sis voor de trai­nin­gen van Cen­ti­ment. En daar­mee de ba­sis voor de vol­gen­de stap voor u.

Wilt u meer informatie, kijkt u dan op Centiment.nl