ALGEMENE VOORWAARDEN KAREL CONSULTANCY

Opgemaakt te Voorburg op 01-03-2008.

In deze voorwaarden wordt onder Karel Consultancy verstaan eenmanszaak Karel Consultancy sta­tu­tair gevestigd en kantoor houdende te Voorburg en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haag­landen onder nummer 27313791.
Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het samen­wer­kings­verband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door Karel Consultancy is aan­ge­gaan of te dien einde met Karel Consultancy in onderhandeling is.

1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, opdracht en over­eenkomst tus­sen Karel Consultancy en een opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uit­druk­ke­lijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene be­pa­lingen van op­dracht­ge­ver blijven buiten beschouwing ook waar deze aanvulling geven op deze voorwaarden.
1.3 Een overeenkomst tussen Karel Consultancy en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien opdrachtgever, al dan niet op grond van een pro­ject­voorstel van Karel Consultancy, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling een op­dracht aan Karel Consultancy verstrekt, welke opdracht Karel Consultancy schrif­telijk of mondeling accepteert.
1.4 De verplichting van Karel Consultancy heeft het karakter van een in­span­nings­verplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 
2 Aanbiedingen en offertes
2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en blijven 2 maanden geldig, tenzij in de offerte of aanbieding anders schriftelijk is vermeld.
2.2 Zolang de aanbieding of offerte niet heeft geleid tot een opdracht van de op­dracht­gever, behoudt Karel Consultancy zich het recht voor de in de aanbieding of offerte toegezegde capaciteit elders in te zetten.
2.3 Karel Consultancy levert in de aanbiedingen en offertes een zo goed mogelijk beeld van de te verrichten diensten, uit te voeren werkzaamheden alsmede de duur hiervan.
2.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en andere in verband met de uitvoering van de opdracht te maken kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Karel Consultancy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.7 Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen Karel Consultancy en opdrachtgever, dan wel tussen Karel Consultancy en een derde, voorzover deze betrekkingen hebben op de relatie tussen Karel Consultancy en opdrachtgever, is Karel Consultancy niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van aantoonbare opzet of grove schuld van de zijde van Karel Consultancy.
 
3 Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Karel Consultancy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, met goede vakkennis en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Karel Consultancy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door der­den, echter uitsluitend na overleg met de opdrachtgever. Indien derden bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken is de opdrachtgever, indien Karel Consultancy verlangt dat de opdracht aan derden rechtstreeks door de op­dracht­gever wordt uitbesteed, gehouden in alle redelijkheid mee te werken aan tot­stand­koming van de overeenkomst met derden.
3.3 Karel Consultancy behoudt zich het recht voor om, na overleg met de op­dracht­gever, de samenstelling van het advies-/projectteam te wijzigen. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de con­ti­nuïteit van de opdracht nadelig beïnvloeden.
3.4 De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en Karel Consultancy al datgene dat daartoe benodigd is kosteloos ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat desgevraagd een werkruimte ter beschikking wordt gesteld met passende voorzieningen, dat de me­de­werkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd be­schik­baar zijn voor de opdracht, alsmede inzage verlenen in alle gegevens en in­for­matie die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn.
3.5 Karel Consultancy zal zich gedragen conform werk- en huisregels van de op­dracht­gever, welke Karel Consultancy ter kennis zijn gebracht.
 
4 Duur van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst tussen Karel Consultancy en een opdrachtgever wordt aan­ge­gaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voort­vloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.2 De afgesproken datum voor afronding van een opdracht geldt bij benadering en is niet bindend. In geval van overschrijding van deze datum is Karel Consultancy niet aansprakelijk.
4.3 Karel Consultancy zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen als blijkt dat de einddatum van de opdracht overschreden dreigt te worden.
 
5 Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een be­hoor­lijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien­overeenkomstig aanpassen. Karel Consultancy is slechts aan de wijziging ge­bon­den indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Karel Consultancy zal de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Karel Consultancy de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 
6 Honorarium
6.1 Indien uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs als honorarium is over­een­ge­ko­men zal, afhankelijk van de hoogte van het overeengekomen bedrag en de loop­tijd van de opdracht, maandelijks vooraf worden gefactureerd in vaste bedragen.
6.2 In overige gevallen wordt het honorarium berekend op basis van een stan­daard uurtarief en werkelijk bestede uren.
6.3 In de offerte staat aangegeven of de gebaseerde kostenraming inclusief sec­re­ta­ri­aatskosten, reisuren, reis en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten is. Voorzover dit niet is vermeld op de kostenraming zullen deze kosten af­zon­der­lijk berekend worden.
6.4 Een tussentijdse verandering van het niveau van de kosten zoals hierboven be­doeld, die Karel Consultancy noodzaakt tot aanpassing, zal worden doorberekend.
6.5 Tariefaanpassingen in het uurtarief zijn per 1 januari van een jaar mogelijk.
6.6 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Karel Consultancy behoudt zich het recht voor de na da­tum van aanbieding of opdrachtbevestiging (van haar kant) ontstane wij­zi­gin­gen in kostprijsbepalende factoren, waarop Karel Consultancy in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, ver­ze­ke­rings­penningen of omzetbelasting, aan opdrachtgever door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van de oorspronkelijke prijs. Voorgenoemde be­pa­ling geldt bij overeenkomsten aangegaan met natuurlijke personen, niet han­de­len­de in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet in de eerste drie maan­den na datum overeenkomst.
 
7 Betaling
7.1 Het honorarium en kosten zoals bedoeld in artikel 6, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-)declaratie in rekening ge­bracht.
7.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door over­schrij­ving van het verschuldigde bedrag naar Postbank rekeningnummer 4702145 ten na­me van Karel Consultancy te Voorburg of naar de op de factuur aangegeven re­ke­ning.
7.3 Bezwaren tegen de hoogte van declaraties schorten de belastingsverplichting niet op. Opdrachtgever mag de betalingsverplichting aan Karel Consultancy niet ver­re­ke­nen met een vordering op Karel Consultancy.
7.4 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 da­gen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal wor­den berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
7.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de op­dracht­gever zijn de vorderingen van Karel Consultancy op de opdrachtgever on­mid­dellijk opeisbaar.
7.6 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke en executiekosten als de buitengerechtelijke kosten. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige vol­doening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 250,00.
7.7 Indien opdrachtgever met enige betaling in verzuim is kan Karel Consultancy haar pres­ta­ties opschorten, terwijl Karel Consultancy ook zonder rechterlijke tus­sen­komst de overeenkomst kan ontbinden. In dat laatste geval zal opdrachtgever aan Karel Consultancy 25% van de nog niet vervallen bedragen betalen als vergoeding van de gemaakte interne kosten en winstderving.
 
8 Opzegging
8.1 De opdracht kan door beide partijen voortijdig worden beëindigd door middel van een schriftelijke opzegging, waarbij een minimum opzegtermijn van een maand zal worden aangehouden.
8.2 In geval van voortijdige beëindiging is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
8.3 Karel Consultancy kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Karel Consultancy zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 
9 Aansprakelijkheid
9.1 Ingeval er sprake is van een toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van Karel Consul-tancy voor door opdrachtgever geleden directe schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins in geen geval hoger dan een bedrag gelijk het bedrag, dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Karel Consultancy vermeldt. In geen geval is Karel Consultancy aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden of nog te lijden indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade en vertragingsschade.
9.2 Karel Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade wegens ver­tra­ging of iedere andere niet-nakoming van de overeenkomst veroorzaakt door over­macht, bedrijfsgeschillen of andere redenen of omstandigheden welke re­de­lij­ker­wijs buiten de invloedssfeer van Karel Consultancy vallen.
9.3 Karel Consultancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij uitgaat van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige ge­ge­vens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Karel Consultancy kenbaar be­hoor­de te zijn.
9.4 Indien Karel Consultancy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:
  • indien Karel Consultancy aansprakelijk is voor directe schade voortkomend uit toerekenbare tekortkomingen, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat zij voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen;
  • in afwijking van hetgeen hierboven is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
9.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de scha­de, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Karel Consultancy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Karel Consultancy toegerekend kan worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover op­drachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van di­rec­te schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9.6 Karel Consultancy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder be­gre­pen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door be­drijfs­stagnatie.
9.7 Opdrachtgever vrijwaart Karel Consultancy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
9.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Karel Consultancy.
 
10 Vrijwaringen
10.1 De opdrachtgever vrijwaart Karel Consultancy voor aanspraken van derden met be­trek­king tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever ver­strek­te materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
10.2 Indien opdrachtgever aan Karel Consultancy informatiedragers, elektronische be­stan­den of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 
11 Overmacht
11.1 In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt. Indien de opschorting zes maanden heeft geduurd, is de overeenkomst alsnog ontbonden. Partijen kunnen de overeenkomst eerder in onderling overleg beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, indien de overmacht van dien aard is dat nakoming van de verplichtingen blijvend onmogelijk is.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daar­om­trent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten ko­men­de oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Karel Consultancy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor redelijkerwijze niet (meer) van haar kan worden ver­langd dat zij haar verplichting (verder) nakomt, ook al was die omstandigheid ten tijde van het aanvaarden van de opdracht voorzienbaar.
11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Karel Consultancy op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 
12 Eigendomsvoorbehoud, intellectueel eigendom en auteursrechten
12.1 Alle door Karel Consultancy geleverde zaken, daaronder eventueel mede be­gre­pen informatie, ontwerpen, modellen, technieken, methoden, formules, pro­ces­sen, systemen, instrumenten, software, (elektronische) bestanden, enz., zijn en blij­ven eigendom van Karel Consultancy en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Karel Consultancy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden, geëx­ploi­teerd of ter kennis aan derden worden gebracht (anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Karel Consultancy).
12.2 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Karel Consultancy zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
12.3 Karel Consultancy behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
12.4 Ingeval van schade die is ontstaan door opdrachtgever bij overtreding van dit ar­ti­kel verbeurt opdrachtgever aan Karel Consultancy een schadevergoeding, ver­meer­derd met een boete van € 500,00, voor iedere overtreding respectievelijk voor ie­de­re dag, dat de overtreding duurt, of een gedeelte van de dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die Karel Consultancy geldend kan maken.
 
13 Geheimhouding
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben ver­kre­gen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is me­de­ge­deeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als het ver­trou­we­lijke karakter redelijkerwijs vermoed had moeten worden.
13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Karel Consultancy gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de be­voeg­de rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en zij zich ter zake niet kan be­roe­pen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toe­ge­staan recht van verschoning, dan is Karel Consultancy niet gehouden tot scha­de­ver­goeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ont­bin­ding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 
14 Niet-overname personeel
14.1 De opdrachtgever en Karel Consultancy zullen gedurende de looptijd van de o­ver­een­komst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, be­hou­dens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad, medewerkers van el­kaar of van ondernemingen waarop ter uitvoering van deze overeenkomst beroep is gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 
15 Geschillen en toepasselijk recht
15.1 Karel Consultancy en de opdrachtgever zullen eerst een beroep op de rechter doen na­dat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling over­leg te beslechten.
15.2 Op elke overeenkomst tussen Karel Consultancy en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing en de taal van de procesvoering is Nederlands. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Karel Consultancy voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter te Den Haag worden voorgelegd tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
 
16 Wijziging en vindplaats Algemene Voorwaarden Karel Consultancy
16.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koop­handel Haaglanden.
16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.