Portfolio


"Progress", Pensioenfonds van Unilever : november 2014 - mei 2015
 • Projectleiding over de omzetting van de pensioenregeling van een DB/DC regeling naar een CDC regeling, zowel juridisch als administratief
A&O Services : december 2012 - februari 2013
 • Uitvoeren van vooronderzoek op de impact van wetswijzigingen in het kader van Witteveen en wijziging van AOW-leeftijd
ASR Verzekeringen : augustus 2010 - februari 2012
 • Projectleiding over aanpassingen in het kader van berekenen compensatiebedragen, doen van aanpassingen aan bronsysteem, verzenden compensatiebrieven en doen van uitkeringen van kassensysteem
Mn Services : oktober 2008 - februari 2010
 • Projectleiding over aanpassingen van basisadministratie, aansluiting aan GBA en aansluiting aan ABzend ten behoeve van de integratie van de administratie van 2 nieuwe pensioenfondsen
 • Afstemmingstraject met GBA voor 2,7 miljoen deelnemers
 • Uitvoeren van business analyse ten behoeve van de integratie van de administratie van 2 nieuwe pensioenfondsen
Avéro Achmea : maart 2008 - september 2008
 • Opstellen van business specificaties voor nieuw verzekeringsproduct
 • Linking-pin over de ketenpartijen: back-office, hypotheeknemers, HDN, leveranciers adviespakketten
Fortis ASR Pensioenen : februari 2006 - februari 2008
 • Uitvoeren en faciliteren van onderzoek naar de gevolgen van de Pensioenwet
 • Opstellen beleids- en beslisdocumenten als voorbereiding op de projectmatige aanpassingen in het kader van de Pensioenwet
 • Uitvoeren van onderzoek naar de lange termijn visie en strategie van Fortis ASR Pensioenen
 • In kaart brengen van het nieuwe Pensioenbedrijf anno 2015
PGGM : februari 2006
 • Voorbereiden en faciliteren van workshops voor het vaststellen van specificaties in het kader van de vernieuwing van de crediteurenadministratie
Getronics PinkRoccade : januari 2006 - februari 2006
 • In teamverband opzetten van een visiedocument over trends en ontwikkelingen binnen de levensverzekeringsmarkt en de mogelijke kansen die daar voor de BPO-organisatie liggen op korte en lange termijn
PinkRoccade : december 2005
 • Doen van onderzoek en geven van advies over de werkwijze, communicatie en wijze van planning van het beheerteam van PinkRoccade binnen AEGON
PGGM : november 2005 - december 2005
 • Voorbereiden en faciliteren van workshops in het kader van de ontwikkeling van een tweetal nieuwe pensioenproducten
AEGON : september 2005 - november 2005
 • Voorbereiden en faciliteren van worlshops voor het vaststellen van een blauwdruk voor het programma "Economic Capital Management"
PGGM : augustus 2005
 • Voorbereiden en faciliteren van workshops in het kader van een levenslooptraject, zowel business-wise als ict-technisch
AEGON : oktober 2004 - juli 2006
 • In teamverband gewerkt in een taskforce met als doel om het projectmatig werken te verbeteren
 • Geven van opleidingan op het gebied van projectmanagement (gebaseerd op Prince2) aan teamleiders, management en projectdeelnemers
 • Onderzoek naar het gebruik van Prince2 binnen de organisatie
PinkRoccade BPO : februari 2002 - oktober 2005
 • Ondersteunen van accountmanagement bij het beantwoorden van vragen en/of bezoeken van prospects
 • Het beantwoorden van RFI's, het beantwoorden van RFP's en het geven van presentaties
 • Het onderzoeken van de producten en processen van klanten en de wijze waarop deze kunnen worden geïmplementeerd binnen de oplossing, inclusief de conversie-inspanningen die daar bij horen
 • Het inventariseren van de (functionele) aanpassingen die nodig zijn binnen de oplossing van PinkRoccade BPO
 • Bewaken van de functionele architectuur van de BPO-oplossing
 • Neerleggen van lange-termijn visie en strategie omtrent de functionele architectuur
AMEV : april 2004 - oktober 2004
 • Begeleiden van het opzetten van de nieuwe tariefstelling van het sekseneutrale tarief
 • Begeleiden van het in kaart brengen van de nieuwe verzekeringsvormen
 • Opstellen van een plan van aanpak voor de conversie van de bestaande tarieven naar de nieuwe verzekeringsvormen
Loyalis : juli 2003
 • Uitvoeren van een audit op de lange termijn bruikbaarheid van het binnen Loyalis gebruikte administratieve pakket.
ING Nederland : februari 2002
 • In teamverband uitvoeren van een audit op het realisatieprogramma van het Shared Service Center Hypotheken
Postbank Verzekeringen : januari 2000 - januari 2002
 • Projectmanagement over de herbouw van de bestaande levensverzekeringen-administratie naar een op bouwstenen gebaseerde werkwijze
 • Participeren bij vooronderzoeken teneinde te komen tot één shared service center voor levensverzekeringen binnen ING
GAK : februari 1999 - januari 2000
 • Opstellen van een plan van aanpak voor de integrale pilot van het totale Veranderprogramma binnen het GAK
 • Participeren in het totale onderzoek van het Veranderprogramma
 • Uitvoeren van een onderzoek naar de blinde vlekken binnen het aaandachtsgebied van het Veranderprogramma en opstellen van rapportage hieromtrent
PTT Post : januari 1998 - februari 1999
 • Coördinatie van de uitrol van programmatuur en databases over het netwerk van PTT-Post
 • Linking pin binnen de change-organisatie van PTT-Post
GAK : april 1996 - januari 1998
 • Uitvoeren informatieanalyse op het terrein van werkeloosheidswet als gevolg van ingrijpende wetswijzigingen
 • Doen van onderzoek naar de gewenste informatiearchitectuur binnen het aandachtsgebied van de primaire processen, zoals die zich afspelen op de districtskantoren van GAK Nederland;
 • Doen van onderzoek naar en invoering van querymogelijkheden op de gegevensverzamelingen, die worden gebruikt binnen het ww-veld (uitkeringen in verband met de werkeloosheids wetgeving), met name gericht op de beleidsmatige, organisatorische en procedurele aspecten hiervan.
 • Doen van onderzoek en het geven van advies omtrent de mogelijkheden die er zijn om de omvang van de productionele databases zo klein mogelijk te houden.
Delta Lloyd : maart 1996 - april 1996
 • Opstellen plan van aanpak voor de herinrichting van de administratie van pensioenregelingen en -verzekeringen
 • Opzetten van een werkplan voor de realisatie
Belastingdienst Douane : januari 1996 - maart 1996
 • In kaart brengen van locale applicaties die moeten worden vervangen door reguliere automatisering
 • Uitvoeren informatieanalyse binnen het aandachtsgebied "bezwaar en beroep"
AXA Equity & Law : mei 1995 - januari 1996
 • Projectleiding voor de invoering van vier Universal Life producten
Belastingdienst : januari 1995 - mei 1995
 • Informatieanalyse van het berekeninggedeelte van de aanslag inkomstenbelasting;
 • Ondersteuning van de projectleider op het projectleidingsproces.
De Amersfoortse : mei 1994 - januari 1995
 • Het in nauwe samenwerking met de (hoofd)gebruikers opzetten van het conceptuele en logische gegevensmodel;
 • Opzetten van de conceptuele systeemarchitectuur, met name gericht op de wijze waarop een groot en omvangrijk systeem kan worden gefaseerd, in samenhang met de integratie binnen de bestaande omgeving;
 • Fungeren als intermediair tussen de gebruikers en de afdeling automatisering en systeemontwikkeling.
SFB Verzekeringen : januari 1994 - mei 1994
 • Projectleiding omtrent de opzet van een systeem voor de registratie van arbeidsongeschiktheids-verzekeringen
ABP : juli 1993 - mei 1995
 • Opstellen van opleidingsplannen voor diverse functies binnen de automatiseringsafdeling
 • Opstellen van functieprofielen voor de diverse functies binnen de automatiseringsafdeling
NVS Schadeverzekeringen : juli 1991 - juli 1993
 • Projectleiding voor de opzet van een geautomatiseerd systeem ten behoeve van WAO-gat verzekeringen door middel van een prototyping aanpak
 • Actief participeren in het ontwikkelen van het op de markt te zetten product
NVS Levensverzekeringen : juli 1991 - juli 1993
 • Maken van een opzet voor de administratie en organisatie van een nieuw op te zetten levenbedrijf
 • Fungeren als intermediair tussen directie van het bedrijf, de productontwikkelaar en de actuaries
 • Projectleiding voor de opzet van een geautomatiseerd systeem voor de registratie van verzekeringen
 • Actief participeren in het ontwikkelen van nieuwe producten
VITA Levensverzekeringen : april 1991 - juli 1991
 • Onderzoek naar de kritische succesfactoren met betrekking tot de informatievoorziening binnen het individuele bedrijf
 • Opstellen van een projectplan ten behoeve van het opzetten van een informatievoorzieningsproject
Postbank : maart 1990 - april 1991
 • Projectmanagement van een omvangrijk veranderings- en herinrichtingstraject rondom en aantal kritische bedrijfsprocessen met betrekking tot de aanmaak van gepersonaliseerde Postbank-documenten
Delta Lloyd : april 1988 - maart 1990
 • Uitvoeren van een analyse van de bedrijfssituatie vanuit verschillende invalshoeken (gegevens en processen)
 • Uitvoeren van een uitgebreide veranderingsanalyse op basis van bovenstaande analyse
PTT : april 1986 - april 1988
 • Opzetten van een informatieplan omtrent de toekomst van de onderneming als geprivatiseerd bedrijf
 • Ontwerpen van automatiseringsplannen gebaseerd op het hierboven genoemde informatieplan
 • Projectleiding bij het vooronderzoek en de selectie van een logistiek en financieel pakket
 • Projectleiding bij de implementatie van het logistiek pakket
Ministerie van WVC : april 1985 - april 1986
 • Uitvoeren van een definitiestudie voor de ontwikkeling van een registratiesysteem ten behoeve van de intramurale gezondheidszorg
 • Opstellen van het functioneel ontwerp op basis van de hierboven genoemde definitiestudie
 • Als meewerkend voorman leiden van het technisch team
De Centrale Verzekeringen : januari 1980 - april 1985
 • Uitvoeren van diverse definitiestudies, functionele ontwerpen en technische ontwerpen
 • Werkzaam geweest in onder meer een individueel levensverzekeringsproject als een collectief levensverzekeringsproject
 • Projectleiding over een team van (vaste) medewerkers